کنترل کیفیت

در فرایند ارائه یخچال فریزرهای نوفراست اکولوکس، کنترل کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایستگاه های کنترل کیفی نظارت دقیق در زنجیره تامین و تولید از مرحله ورود مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی به مشتریان دارند. متخصصان این واحد با استفاده از جدیدترین تجهیزات کنترلی و دانش فن بروز و بصورت مستمر تلاش دارند تا با ثبات کیفیت محصولات تولیدی اطمینان خاطر از کیفیت را در ذهن مشتریان متصور سازند.

پرسنل واحد کنترل کیفیت شرکت از طرف مدیران عالی و سازمان ماموریت دارند تا همانند ناظر و نماینده مشتری در پروسه تولید حضور داشته و با نظارت دقیق در همه مراحل تولید و رعایت استانداردهای تدوین شده حافظ حقوق مصرف کنندگان باشند. رضایت مشتریان از کیفیت مستمر محصولات ارائه شده اکولوکس موجبات حفظ منافع متقابل شرکت و مشتریان را تضمین و تامین می نماید. اکولوکس در ایران کیفیت را مدیریت می کند.