سری Luminous (یخچال فریزر کمبی)

سری Luminous (یخچال فریزر کمبی)

یخچال فریزر کمبی اکولوکس مدل

یخچال فریزر کمبی اکولوکس مدل

ELC862NAA

اطلاعات بیشتر