یخچال فریزر دو قلو

یخچال فریزر دو قلو

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

ELF6NAH XS - ELR6NA XS

 • ‎ يخ ساز اتوماتیک
 • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
 • ‎نمايشگر ديجيتال
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

ELF6NAA XE - ELR6NA XE

 • ‎ يخ ساز اتوماتیک
 • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
 • ‎نمايشگر ديجيتال
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

ELF6NAA XW - ELR6NA XW

 • ‎ يخ ساز اتوماتیک
 • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
 • ‎نمايشگر ديجيتال
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

ELF6NAH XE - ELR6NA XE

 • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
 • ‎نمايشگر ديجيتال
 • ‎ يخ ساز اتوماتیک
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

یخچال فریزر دو قلو اکولوکس مدل

ELF6NAA XS - ELR6NA XS

 • ‎ يخ ساز اتوماتیک
 • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
 • ‎نمايشگر ديجيتال
اطلاعات بیشتر